Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Szukanie mieszkania.

expat-karlsruhe

 

Wynaj­mo­wa­nie mieszkania w Karlsruhe.

Aby wynajšć sobie w Karlsruhe mieszkanie lub dom, potrzeba trochę cierp­li­woœci, a czasami szczęœcia. Podobnie, jak w innych dużych miastach, popyt na mieszkania jest duży, a czynsz odpowied­nio wysoki.

Wykaz przecięt­nych cen za czynsz w Karlsruhe (Karls­ru­her Mietspie­gel)
Urzędowy wykaz cen, daje możliwoœć porównania œrednich cen za czynsz w Karlsruhe. Wykaz podaje porów­ny­walnš cenę w danej dzielnicy miasta, co ułatwia najemcom i właœci­cie­lom orientację odnoœnie cen za czynsz mieszkań wolno­ryn­kowych.

Wykaz można zakupić w różnych miejskich punktach sprzedaży.
Obecnie jest on dostępny jedynie w formie broszury. Odpłatne pobranie plików na stronie inter­ne­to­wej miasta Karls­ru­he ­nie jest niestety jeszcze możliwe. Opłata wynosi 6 euro za egzemplarz. Wykaz można zakupić za gotówkę w nastę­pu­jš­cych punktach sprzedaży:

Urzšd Rozwoju Miasta (Amt für Stadt­ent­wick­lung) - Biuro ds. Staty­sty­cz­nych (Statis­tik­stel­le), Zährin­ger­straße 61, 76133 Karlsruhe (parter, prawe skrzydło, pokój 28), pon. - pt. od godz. 8.30 do godz. 12 i od godz. 14 do godz. 15.30.

Urzšd ds. Gospodarki Nierucho­moœ­ciami (Liegen­schaft­samt), Lammstraße 7a, 76133 Karlsruhe (4. piętro, pokój E427), pon. do pt. od godz. 8.30 do godz. 12 i od godz. 14 do godz. 15. W godzinach otwarcia, wykaz można ponadto kupić wUrzędzie Miejskim Durlach (Stadtamt Durlach) oraz Urzędach Adminis­tracji Miejskiej (Orts­ver­wal­tun­gen).

W przypadku zamówień pisemnych, doliczone zostanie 1,60 euro za koszt wysyłki. Członkowie zwišzków Haus & Grund ­Karls­ruhe (Zwišzek właœci­cieli nierucho­moœ­ci) oraz Mieter­ver­ein ­Karls­ruhe (Zwišzek chronišcy prawa najemców) otrzymajš wykaz w sekre­ta­ria­tach zwišzków.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z Biurem Staty­sty­cz­nym (Statis­tik­stel­le), od pon. do pt.: godz. 8.30 do godz. 12 oraz od godz. 14 do godz.15.30, nr tel. 0721/133-1232 lub o kontakt pocztš elektro­nicznš.

statistik@karlsruhe.de

 

Jak mogę znaleŸć miesz­ka­nie?

Często opłaca się poprosić znajomych lub kolegów o informację, jeœli w ich okolicy zwolniło się jakieœ mieszkanie lub dom. Ponadto warto zajrzeć do gazet lub odpowied­nich portali inter­ne­towych z ogłosze­niami miesz­ka­niowymi. Regionalna gazeta BNN (­Ba­di­sche Neueste Nachrich­ten [Najnowsze Wiadomoœci Badeńs­kie]) publikuje odpowied­nie ogłoszenia w œrody i - przede wszystkim - w soboty.

W wynajmie mieszkania może poœred­nic­zyć makler, który będzie wymagał zapłaty prowizji. Mieszkania i domy wynaj­mo­wane w Niemczech, nie sš z reguły zaopa­trzone w meble kuchenne i pokojowe. Istnieje jednak czasami możliwoœć przejęcia mebli od poprzed­niego najemcy lub wynajmu w pełni lub częœciowo umeblo­wa­nego mieszkania. Jest to korzystne np. w przypadku krótkiego terminu najmu. Czynsz za umeblowane mieszkania jest z reguły wyższy.

Dla osób pracu­jš­cych lub żyjšcych Karlsruhe np. tylko prze parę miesięcy, dobrš alter­na­tywš do najmu mieszkania lub pokoju hotelowego jest tzw. Boar­ding­haus. Oferta obejmuje tu zarówno umeblowane aparta­menty jak i dodatkowe usługi, takie jak sprzštanie pokoju lub pranie bielizny. Pokoje można również wynajšć u osób prywatnych.

Profe­so­ro­wie wizytujšcy, otrzymajš informacje na temat wolnych pokoi i domów w zatrud­nia­jš­cych ich uczelniach.

 

Rynki nieruchomoœci (drukowane)

BNN

Gazeta "Der Kurier"

Rynki nieruchomoœci (online)

Immobilien Scout 24

Immonet

Immowelt

Immobilienpool

Mieszkanie tymczasowe

KIT (Karlsruher Institut für Technologie / Instytut Technologii w Karlsruhe)

Volkswohnung GmbH

 

Cechy charakterystyczne dzielnic

 

Gdzie mogę mieszkać?

Wiele osób chce mieszkać w pobliżu miejsca pracy, aby zaosz­częd­zić czas dojazdu. Karlsruhe posiada 27 różnego typu dzielnic.

 

Zaopatrzenie w energię

Generalnie konsumenci sami decydujš, czy energii dostarczać będzie regionalne przed­się­biorstwo energe­ty­czne, czy inny dowolny dostawca. Dotyczy to np. zaopa­trze­nia w pršd i gaz.

Woda dostar­czana jest natomiast przez dostawcę regio­nal­nego - Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Przed­się­biorstwo Stadtwerke jest spółkš zależnš miasta Karlsruhe. Jest ono również dostawcš pršdu, gazu, ogrzewania central­nego i energii odnawialnych. Oferta cenowa obejmuje różne taryfy. Dalsze informacje uzyskajš Państwo w firmie Stadtwerke.