Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Innowacyjny oœrodek gospodarczy

 Centrum Przedsiębiorczoœci "Perfekt Futur"

W Karlsruhe można robić dobre interesy. Majš tu swoje oddziały zarówno duże krajowe przed­się­biorstwa takie jak EnBW, Siemens i Bosch, jak i między­nar­odowe koncerny takie jak Michelin, L’Oréal lub Stora Enso. Lecz również małe i œrednie przed­się­biorstwa odkryły dla siebie Karlsruhe, podobnie jak przed­się­biorstwa z branży kreatywnej oraz nowators­kie firmy z branży techno­lo­gii infor­ma­cy­jnych i mediów, które znalazły tu znakomite perspek­tywy rozwoju.


 Fasada uczelni

Oœrodek naukowy

Duch wynalazczy i nauka sš Ÿródłem innowacji. Intere­su­jšca mieszanka innowa­cy­jnych firm i solidnych uczelni czyniš Karlsruhe miastem atrak­cy­jnym dla przed­się­biorstw.

weiter zur Seite Oœrodek naukowy

 Park Technologiczny

Informatyka i Technologia

Ponad 670.000 ludzi pracuje na terenie Regionu Techno­lo­gicz­nego Karlsruhe, z czego ok. 228.000 w samym mieœcie.

weiter zur Seite Informatyka i Technologia

 Robot asystencki z Informatycznego Centrum Badawczego (FZI)

Smarter City

Przed­się­biorstwa i instytucje badawczo-naukowe, a z nimi ich lokali­zacje, konkurujš o udziały na rynku, techno­lo­gie i pracow­ni­ków. Przy pomocy inicjatywy "Smar­ter­Ci­ty" Karlsruhe chce podnieœć jakoœć życia swych miesz­kańców, zdolnoœć innowa­cy­jnš przed­się­biorstw oraz atrak­cy­jnoœć miasta i regionu.

weiter zur Seite Smarter City

 Sieć

Klastry i sieci lokalne

Karlsruhe jest regionem wydajnych klastrów i sieci lokalnych. Czy techno­lo­gie infor­ma­cy­jne i komuni­ka­cy­jne, przemysł samocho­dowy, nanotech­no­lo­gia i energetyka, czy też kultura i przemysł kreatywny - siła innowacji, transfer techno­lo­giczny i dobrze wybrane kooperacje sš Ÿródłem konku­ren­cy­jnoœci.

weiter zur Seite Klastry i sieci lokalne

 Hala targowa Karlsruhe z flagami

Oœrodek targów i ruchu komunikacyjnego

Karlsruhe czerpie korzyœci z jednego z najlepiej zorga­ni­zo­wa­nych systemów komuni­kacji podmie­js­kiej w Europie. Położenie i system komuni­kacji podmie­js­kiej w Karlsruhe sš dużš zaletš lokali­za­cy­jnš miasta.

weiter zur Seite Oœrodek targów i ruchu komunikacyjnego